MAUR 10-18-2020 KiddieMAUR 10-18-2020 OpeningMUAR 10-18-2020 3D PolesMUAR 10-18-2020 Arena RaceMUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 1-25MUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 26-50MUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 51-75MUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 76-100MUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 101-125MUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 126-150MUAR 10-18-2020 Open 5D Barrels 151-160